หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ กำหนด จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562  
 

ประชาสัมพันธ์ กำหนด จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม  2562 ในวันพฤหัสบดีร์ที่ 1 สิงหาคม 2562
หมู่ที่ 1 บ้านแดนชุมพล เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2 บ้านโทกค่า เวลา 13.00 น. ณ อาคาร SML บ้านโทกค่า
หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดงใต้ เวลา 13.40 น. ณ สวนสาธารณะ บ้านป่าแดงใต้
หมู่ที่ 4 บ้านแดนชุมพล เวลา 13.00 น. ณ อาคาร อปพร. อบต.แดนชุมพล
หมายเหตุ
ผู้ที่ไม่สามารถมารับเงินได้และมอบหมายให้ผู้อื่นมารับเงินแทน ให้ปฏิบัติดังนี้
1)ให้กรอกข้อมูลและเซ็นต์ชื่อในเอกสารใบมอบฉันทะทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2)นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเขียนชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ มาแนบใบมอบฉันทะ ด้วย
3)ขอรับเงิน ณ สถานที่นัดหมายของหมู่บ้านของตนเอง

ขอขอบพระคุณ
งานพัฒนาชุมชน
สำนักงานปลัด อบต.แดนชุมพล

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 10.03 น. โดย คุณ สุภาวดี ธรรมใจ

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
อ.สอง จ.แพร่ ๕๔๑๒๐โทรศัพท์ : ๐๕๔-๖๓๔๑๒๙
จำนวนผู้เข้าชม 1,855,171 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com