หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
แดนชุมพล
นายวิเชษฐ์ ปัญญาวิกิจตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพรรณิภา ถาปะนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
''เศรษฐกิจดี ชุมชนน่าอยู่
พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี''

วิสัยทัศน์ อบต.แดนชุมพล
การปั้นผลิตภัณฑ์จากผงฝุ่นไม้

ผลิตภัณฑ์
ที่สร้างรายได้
แก่ประชาชน
ในตำบล
อบต.แดนชุมพล
อ.สอง จ.แพร่ 54120
1
2
3
 
 
 
    CLICK
  บริการประชาชนออนไลน์
   
 
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1565  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.6/ว1556  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1564 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว1560  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม รุ่นที่ 54 - 56 สน.คท. มท 0808.4/ว1559  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.2/ว1563  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : (สานพลังร่วมหยุดวิกฤติ Learning Loss จากปฏิบัติการทางสังคมสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1555  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
 
 
 


โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแดงใต้ หมู [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้า [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เว็ [ 25 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงและกู้ภัย พร้อมบันไ [ 14 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิ [ 11 มี.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมชักโครกห้องน้ำเด็กเล็ก ศพด.บ้านแดนชุมพล [ 7 มี.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขคร [ 7 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างขยายลานคอนกรีตสาธารณะบริเวณห้วยจำฮั่ง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแด [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด โดยวิ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านโทกค่า โดยวิธี [ 3 พ.ย. 2564 ]ซื้อประกันภัยรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]ซื้อประกันภัยรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ขององค์การบริห [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โดยวิธีคัดเลื [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอ [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 13 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ออกสำรวจความคืบหน้า การก่อสร [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การ [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การ [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ซม. สำหรับเกษตร [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุ ผู้ป่วยปวดท้อง และออกตรวจสอ [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นายสมศักดิ์ ผาสุก ( รองนายกองค์ก [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล นายบุญช่วย [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุ รับผู้ป่วยติดเตียง ส่งโรงพ [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนก [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โคร [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โคร [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ได้นำรถกระเช้า ออกบริการประชาชน ซ่อม [ 24 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจัง [ 24 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
 
 
อยากถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (18 เม.ย. 2565)    อ่าน 46  ตอบ 1  
รถยนต์ราชการ (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 204  ตอบ 0  
โอนย้าย (28 มี.ค. 2559)    อ่าน 1618  ตอบ 0  
           
 
 
 
 
 
พร0023.3/ว251 แจ้ง อปท.จัดส่งสำเนารายละเอียด breakdown หรือ Unit cost ที่แสดงในแบบ ปร.4 ให้สำนักงบประมาณฯ  [ 28 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว251 แจ้ง อปท.จัดส่งสำเนารายละเอียด breakdown หรือ Unit cost ที่แสดงในแบบ ปร.4 ให้สำนักงบประมาณฯ  [ 28 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว250 แจ้งการโอนเงินธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว250 แจ้งการโอนเงินธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้สบัญชีเงินฝากขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว1970 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว1971 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว1979 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/5864 ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ (หนองม่วงไข่)  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/167 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว1953 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์ สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว1952 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว1928 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว1926 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว1927 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.ทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว247 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบ 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว248 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว1907 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ(งวดที่ 1)  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.4/ว1901 การประเมินการใช้ประโยชน์จากการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.(ELE) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/163 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/5735 แจ้งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
    
 
 
อบต.ดอนมูล ธนาคารขยะตำบลดอนมูล [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแค้ว กิจกรรม Big cleaning day ถนนแยกทางขึ้นระหว่างอบต.ทุ่งแค้ว กับ โรงเรียนกีฬาอบจ.แพ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.ร้องกวาง ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องยกเลิกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ร้องกวาง ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องยกเลิกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ร้องกวาง ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องยกเลิกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ร้องกวาง ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องยกเลิกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ร้องกวาง ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องยกเลิกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ออกสำรวจความคืบหน้า การก่อสร [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.เด่นชัย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.แดนชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.เด่นชัย การประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.สอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลสอง จำน [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรโครงการปรับปรุงป้ายฌาปนสถานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
    
 
 
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ อบต.แดนชุมพล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
พระธาตุนคราชปาล์มทอง วัดป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3
   
 
 
   
 
การปั้นจากผงฝุ่นไม้
   
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 17 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายก อบต.แดนชุมพล พร้อมที [ 4 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 48 


นางสาวพรรณิภา ถาปะนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล) ร่วมพิธีถวายราชสักการะ [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 44 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบ [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 67 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ลงพื้นที่ติดป้ายร่วมรณรงค์ งดเผา พื้นที่ป่า พื้นที [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 66 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบ [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
 
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ค. 2554
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-634-129 ,

       095-669-8704
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ ๕๔๑๒๐โทรศัพท์ : ๐๕๔-๖๓๔๑๒๙
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
จำนวนผู้เข้าชม 5,618,883 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง