หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แดนชุมพล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
แดนชุมพล
นายวิเชษฐ์ ปัญญาวิกิจตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพรรณิภา ถาปะนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
''เศรษฐกิจดี ชุมชนน่าอยู่
พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี''

วิสัยทัศน์ อบต.แดนชุมพล
การปั้นผลิตภัณฑ์จากผงฝุ่นไม้

ผลิตภัณฑ์
ที่สร้างรายได้
แก่ประชาชน
ในตำบล
อบต.แดนชุมพล
อ.สอง จ.แพร่ 54120
1
2
3
 
 
 
    CLICK
  บริการประชาชนออนไลน์
   
 
 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 


ซื้อไข่ไก่เบอร์ 0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อกระจกมองทางโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ บริเวณชั้น 2 ภายในสำนักงาน องค์ [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อสารเคมีบรรจุถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเ [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera Taskalf [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแ [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อประกันภัย พรบ.รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเ [ 1 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแดน [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค [ 29 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉ [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่ [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพแ [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบร [ 8 ก.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำปากทาง ซอย 4 บ้านแดนชุมพล หมู่ที [ 5 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนชุมพล [ 29 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ชีกู้พ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุตกโต๊ะ และออกตรวจสอบจุดเกิดเ [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุและออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ณ บ [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่ [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุและออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ณ บ [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การ [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายและออกตรวจสอบจุ [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุและออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ณ บ [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุและออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ณ บ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุและออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ณ บ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุและออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ณ บ [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล นำรถกระเช้าออกบริการประชาชน [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองและออกตรว [ 17 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล นำรถกระเช้าออกบริการประชาชน [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดยนางสาว พรรณิภา ถาปะนา (นายกองค์กา [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ ทีมกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล เข้าร่วมการประชุมเชิง [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 29 
 
 
อยากถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (18 เม.ย. 2565)    อ่าน 80  ตอบ 1  
รถยนต์ราชการ (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 242  ตอบ 0  
โอนย้าย (28 มี.ค. 2559)    อ่าน 1643  ตอบ 0  
           
 
 
 
 
 
พร0023.3/ว3569 การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3556 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารจัดการของ อปท.  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3554 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้สยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3553 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3552 ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะอาดสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานีขนส่งผู้โดยสาร  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3551 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3550 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3546 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท.จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3547 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว323 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯปีการศึกษา 2563-2564  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3544 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.1/ว366 ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นสู่ยุคดิจิทัล  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/318 แจ้ง ทต.ป่าแมต นำเข้าข้อมูลผ่านระบบ War Room Moi ของกระทรวงมหาดไทย (เมืองแพร่)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.5/10999 สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี (อบจ.)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.4/ว3535 ซักซ้อมแนวทางปฏิบะติหารขออนุญาตหรือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะและการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนา อปท.  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3533 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3534 โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3531 ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.1/ว3622 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ประจำปีงบ 66  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว3514 การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
    
 
 
อบต.ป่าสัก โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 129 
ทต.แม่ลานนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าเหนื [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสุวรร [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่จั๊วะ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.แม่จั๊วะ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ ประชุมสภา อบต.เหมืองหม้อ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ร้องกวาง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ณ โรงพยาบาลส่งเส [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง การบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอง [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.สอง การบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอง [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
    
 
 
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ อบต.แดนชุมพล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
พระธาตุนคราชปาล์มทอง วัดป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3
   
 
 
   
 
การปั้นจากผงฝุ่นไม้
   
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 36 


ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตำบลแดนชุมพล เข้าร่วมโครงการละอ่อนเมืองสอง รวมใจรักษ์ ศิลป [ 20 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 13 


ตัวแทนผู้สูงอายุตำบลแดนชุมพล เข้าร่วม กิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายก อบต.แดนชุมพล คณะผู้บ [ 12 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 22 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 60 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 62 
 
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ค. 2554
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-634-129 ,

       095-669-8704
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ ๕๔๑๒๐โทรศัพท์ : ๐๕๔-๖๓๔๑๒๙
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
จำนวนผู้เข้าชม 6,337,675 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง