หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
แดนชุมพล
นายวิเชษฐ์ ปัญญาวิกิจตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
''เศรษฐกิจดี ชุมชนน่าอยู่
พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี''

วิสัยทัศน์ อบต.แดนชุมพล
การปั้นผลิตภัณฑ์จากผงฝุ่นไม้

ผลิตภัณฑ์
ที่สร้างรายได้
แก่ประชาชน
ในตำบล
อบต.แดนชุมพล
อ.สอง จ.แพร่ 54120
1
2
3
 
 
 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
 
 
 


จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านโทกค่า โดยวิธี [ 3 พ.ย. 2564 ]ซื้อประกันภัยรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]ซื้อประกันภัยรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ขององค์การบริห [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โดยวิธีคัดเลื [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอ [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 10 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแด [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับถมที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดงใต้ และปร [ 26 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโ [ 17 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโ [ 9 ส.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ขององค์การ [ 6 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิ [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง รถปิคอัพฟอร์ด กู้ชีพ [ 4 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล นำรถกระเช้าออกบริการประชาชน [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ขอแจ้ [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะกรรมการกา [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล นำโดยนายวิเชษฐ์ ปัญญาวิกิจตระกูล ผู้ [ 28 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์ประส [ 28 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันะ์ การปฏิบัติหน้าที่ กู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อ.สอ [ 28 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและคู [ 27 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถพ่วง แล [ 27 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน [ 27 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ได้นำรถกระเช้าออกบริการประชา [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาช [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ได้นำรถกระเช้าและรถบรรทุกน้ำอเนกประส [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุรถจัรยานยนต์ล้มเอง และออกตร [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์คู่มือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกต [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงา [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
 
 
รถยนต์ราชการ (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 134  ตอบ 0  
โอนย้าย (28 มี.ค. 2559)    อ่าน 1580  ตอบ 0  
ขอบใบอนูญาต สร้างบ้าน (18 มี.ค. 2558)    อ่าน 887  ตอบ 3  
           
 
 
 
 
 
พร0023.4/ว495 เลื่อนกำหนดเวลาพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบีมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว496 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน(กรม) [ แนบ1 ]  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว497 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว5076 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5079 กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5075 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว492 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว5064 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว488 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 23 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว487 แจ้งประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  [ 23 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว5042 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทต. และ อบต.)  [ 23 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.2/ว5030 แจ้งกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประจำปีงบ 2564  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.4/ว5037 การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.4/ว5036 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.4/ว5028 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว5000 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท.  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว4992 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.1/ว4993 แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.1/ว485 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Ypung LeadersProgram(YLP) ประจำปี 2564  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว4977 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรับทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  [ 18 พ.ย. 2564 ]  
    
 
 
ทต.แม่ลานนา แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่ลานนา [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ลานนา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล นำรถกระเช้าออกบริการประชาชน [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.น้ำชำ ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เกิ๋ง วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ขอแจ้ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.บ้านปิน ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะกรรมการกา [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
ทต.ช่อแฮ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯประกาศผุ้ชนะเเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน เดือน [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตามฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผูขนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล วันพ่อแห่งชาติฯโดย วิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ วันและสถานที่สอบ ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 103 
ทต.แม่ปาน ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเท [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปาน ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านร่องแค หมู่ที่ 13 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
    
 
 
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ อบต.แดนชุมพล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
พระธาตุนคราชปาล์มทอง วัดป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3
   
 
 
   
 
การปั้นจากผงฝุ่นไม้
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ค. 2554
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-746-3210
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ ๕๔๑๒๐โทรศัพท์ : ๐๕๔-๖๓๔๑๒๙
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
จำนวนผู้เข้าชม 4,808,181 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10